Ile musisz zapłacić za prywatną wizytę u lekarza?
 

Mielecki Informator Medyczny

Lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu - specjalista medycyny rodzinnej, kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarze specjaliści medycyny ogólnej, specjalizacji, która rozpoczęła w latach 70. i 80. kształcenie lekarzy specjalistów do pracy w POZ, jest równorzędną ze specjalizacją z medycyny rodzinnej zgodnie z przepisem paragrafu 20 odnośnikiem 14 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 01.02.1983 r. wraz z jego nowelizacją z dnia 19 sierpnia 1994 r. /DZ. U. Min. Zdr. nr 11 poz. 23/. Zatem w chwili obecnej lekarze rodzinni to lekarze ze specjalizacją z medycyny rodzinnej i specjaliści II stopnia medycyny ogólnej. Okręgowe Rady Lekarskie wydały lekarzom specjalistom medycyny ogólnej zaświadczenia, iż powyższy tytuł lekarza specjalisty medycyny ogólnej został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 31 Dyrektywy Rady 93/16/EWG. Wymieniony dokument jest traktowany jako równoważny z uzyskaniem dyplomu specjalisty medycyny rodzinnej, notyfikowanym przez RP zgodnie z art. 41 Dyrektywy Rady 93/16/EWG.

RSS Feeds